Доставка и справедлив достъп

Никой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност. За пълното преодоляване на пандемията COVID-19 е необходим глобален подход, за да се осигури справедлив достъп до ваксината, независимо от местоположението или дохода на хората.

Глобален подход за справяне с пандемията COVID-19

За да се преодолеят напълно дълбоките последици на пандемията COVID-19 върху човешкото здраве и икономиката, е необходим глобален подход, който включва гарантиране, че всички хора имат равен достъп до диагностиката, ваксините и лечението.

Освен това е необходимо глобално сътрудничество за наблюдение на вируса, за да се идентифицират потенциалните нови варианти и да се увеличи устойчивостта на усилията срещу еволюцията на вируса SARS-CoV-2. Това е важно не само сега, но и за да се гарантира, че светът е подготвен за всякакви бъдещи пандемии. Като първата глобална фармацевтична компания, която се присъедини към COVAX, ние от AstraZeneca се гордеем с напредъка, който е постигнат до момента.

Глобалният достъп до ваксините срещу COVID-19 е от съществено значение

За да се преодолеят основните предизвикателствата от неравномерното разпределение, наблюдавано  по време на предишни пандемии, Световната здравна организация (СЗО) в сътрудничество с Коалицията за иновации за епидемична готовност (CEPI), Gavi, Алиансът за ваксини, създадоха програмата  COVAX , за да се предостави достъп до пандемични ваксини на хората по целия свят, независимо от нивата на техните доходи.1

COVAX е един от четирите стълба на Програмата за ускорен достъп до средствата за справяне с COVID-19, която стартира през април 2020 г. Чрез сътрудничеството на правителства, глобални здравни организации, производители, учени, частния сектор, гражданското общество и благотворителни организации, тази програма има за цел да ускори разработването, производството и равнопоставения достъп до диагностика, лечение и ваксини срещу COVID-19, като гарантира, че хората по всички краища на света могат да се възползват от тези средства, независимо от техните икономически възможности.2

В допълнение към предоставянето на достъп до ваксините COVID-19 чрез COVAX, СЗО също така подкрепя страните с ниски до средни доходи в преодоляването на регулаторните пречки чрез Процедурата за спешно одобрение. Това е процедурата за независим регулаторен преглед на лекарства/ваксини от експерти, базиран на наличните данни за качество, безопасност и ефикасност, създадена с крайна цел доставката на тези продукти до хора, засегнати от извънредни ситуации в областта на общественото здраве.

1. World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/. Accessed 11 February 2021.

2. Gavi. COVAX Facility. https://www.gavi.org/covax-facility. Accessed 26 February 2021.

Равнопоставеността разчита на навременен достъп и надеждно качество

Равният достъп включва гарантиране, че ваксините се разпространяват своевременно, но също така и че качеството на крайния продукт се поддържа на всички места.

При предишни пандемии, като грипната пандемия H1N1, ваксините са били предоставени на страните с ниски и средни доходи само няколко месеца след като са били доставени в страните с високи доходи.3
Бяха изразени опасения, че ако тази пандемия е по-тежка, това ще окаже огромно въздействие на страните с ниски и средни доходи и ще доведе до много ненужни смъртни случаи поради липса на достъп до ваксина.4

За да помогне за навременния достъп, AstraZeneca работи с такива темпове, за да изгради повече от дванадесет паралелни регионални вериги за доставки и си сътрудничи с над 20 партньори от 15 държави. Чрез тази мрежа ние планираме да помагаме, като доставяме едновременно в множество региони, осигурявайки навременен достъп за страните с ниски и средни доходи, паралелно със спазването на други глобални ангажименти. От решаващо значение е всяка от тези вериги за доставка да поддържа мрежа за аналитично тестване, придържаща се към строги процеси, за да се гарантира непрекъснатото спазване на най-високите стандарти за качество във всяка верига за доставки.

3. World Health Organization. The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator. https://www.who.int/initiatives/act-accelerator. Accessed 26 February 2021.

4. World Health Organization. Regulation and 

Укрепване на здравните системи

Докато светът се фокусира върху доставката на съществуващите ваксини, терапията и диагностиката, важно е да се изгради устойчивост на ваксинационните програми и инфраструктура, за да се осигури дългосрочна равнопоставеност по време на настоящата пандемия, но също така и за пандемиите, които могат да възникнат през следващите години.

Ние продължаваме да работим с правителства и партньори, за да подобрим достъпа в световен мащаб, като същевременно изграждаме солидна производствена инфраструктура, която може да откликне на  увеличените доставки. Използвайки и оптимизирайки местните производствени възможности, където това е възможно в нашите вериги за доставки, и предприемайки трансфери на технологии и обучение, ние увеличаваме капацитета си за поддържане на устойчиви и равнопоставени логистични структури за разпространението на ваксините.

Осигуряването на честен и справедлив достъп до ваксините срещу COVID-19 в различните географски райони и популации е от съществено значение за глобално възстановяване от пандемията. Важно е ваксините да се предоставят по удобен и навременен начин, но също така да се гарантира, че приложението им на място е осъществимо и че програмите и свързаната с тях инфраструктура са изградени по такъв начин, че да могат се справят с бъдещите нужди.