Уведомление за защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Кой носи отговорност за Вашите Лични данни

В настоящото Уведомление за защита на лични данни „АстраЗенека“, „Ние“, „Нас“ или „Нашето“ се отнася към дружествата от групата на АстраЗенека.

Ние определяме целите и средствата, с които Вашите лични данни се събират, използват и/или разкриват и управляват съгласно Вътрешния общ стандарт за защита на лични данни на АстраЗенека.

АстраЗенека подхожда много сериозно към неприкосновеността и защитата на Вашите лични данни. Настоящото Уведомление за защита на лични данни посочва какви лични данни можем да събираме за Вас и как можем да ги използваме.

Можем да променяме настоящото Уведомление за защита на лични данни. Ще Ви уведомим за всякакви промени, в случай, че сме задължени за това.

Каква информация събираме и как я използваме?

Ако е необходимо да се регистрирате, за да използвате този уеб сайт или да попълните онлайн форма, или да ни изпратите имейл (например за да получавате актуализации по имейл или за да поискате да Ви изпращаме допълнителна информация и/или за да Ви изпращаме покани за участие в научни срещи, промоционални събития, възможности за сътрудничество и прочувания), то Ние може да събираме и използваме лични данни за Вас, като например:

  • Име
  • Имейл адрес
  • Държава по местопребиваване
  • Адрес
  • Телефонен номер
  • Професия (например, ако сте Лекар и желаете да получите информация за нашите продукти)
  • IP адрес

Такава информация се предоставя от Вас и се ползва от нас във връзка с Нашия легитимен интерес да администрираме уеб сайта, да Ви регистрираме за услугите, за които сте изявили желание да ползвате и да отговорим на всякакви запитвания за информация.

Понякога може да се сдобиваме с чувствителни лични данни за Вас, като например, ако Вие доброволно ни предоставяте информация за Вашето физическо и психическо здравословно състояние като част от искане за предоставяне на информация. В този случай ние използваме такава информация единствено, за да отговорим на запитването Ви и, ако е приложимо, да Ви предоставим допълнителни насоки (например, да Ви информираме за Вашето право да докладвате за Нежелано събитие). Предоставяйки ни Ваши чувствителни лични данни, Вие се съгласявате да обработваме тези данни за целите, посочени в настоящото Уведомление за защита на лични данни или в уведомление за събиране, което сме Ви предоставили.

Бисквитки

Възможно е, също така, да събираме информация за това как използвате уеб сайта чрез „бисквитки“ (и други технологии от подобен характер), като част от подобряване на съдържанието и функционалността на уеб сайта. За повече информация за използването на бисквитки, моля вижте нашето Уведомление за бисквитки.

Обща информация

Ние използваме обща информация, с която физическите лица не могат да бъдат идентифицирани, за да следим моделите на трафик на клиенти към уеб сайта и определени страници, както и използването на сайта с цел подобряване на дизайна и оформлението на съдържанието.

Кой ще има достъп до Вашите лични данни

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени на други дружества от групата на АстраЗенека. Може също така да споделяме Вашите лични данни с определени трети лица, като например: ИТ доставчици за целите на развитието на системата и за техническа поддръжка; одитори и консултанти, които проверят спазването от наша страна на външни и вътрешни изисквания; държавни органи, правоприлагащи органи и страни по правни спорове съгласно задължение за докладване или искова претенция; и правоприемник или бизнес партньор на АстраЗенека или на дружество от групата на АстраЗенека в случай, че АстраЗенека продава, прехвърля или учредява съвместно предприятие за целия или за част от бизнеса си.

Как съхраняваме Вашите данни

АстраЗенека ще съхранява Вашите лични данни за определен брой години съгласно местното законодателство и Политиката на дружеството за съхранение на документи. За повече информация относно вътрешната Политика за съхранение на документи на АстраЗенека, може да посетите www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Международен трансфер

Дружествата на АстраЗенека и третите лица могат да се намират на различни места по света, като тук се включват и държави, които може да не предлагат същите правни защитни механизми за лични данни, каквито предлага Вашата държава по местопребиваване. Независимо от това към коя държава личните Ви данни са прехвърлени, Ние ще споделяме Вашите лични данни единствено въз основа на стриктното спазване на принципа „необходимост да се знае“ и съгласно надлежни договорни ограничения (като Обвързващите корпоративни правила на АстраЗенека и Стандартните договорни клаузи на ЕС). Може да получите копие от Задължителните фирмени правила на АстраЗенека и/или Стандартните договорни клаузи на ЕС при поискване като се свържете с АстраЗенека на privacy@astrazeneca.com.

Обвързващи корпоративни правила

Ние успяхме да осигурим изпълнението на Нашите правни задължения във връзка с личните данни, като създадохме набор от „Обвързващи корпоративни правила“ (ОКП). ОКП уреждат поетите ангажименти от АстраЗенека във връзка със защитата на лични данни що се отнася до лични данни, които се прехвърлят на международно равнище.

Може да научите повече за тези ангажименти тук. ОКП и всички права, които възникват от тях, не се прилагат за лични данни с произход от САЩ.

Как защитаваме Вашата информация

Разполагаме с подходящи политики за защита на личните данни, които целят да осигурят, доколкото е разумно възможно сигурността и интегритета на цялата Наша информация, включително и Вашите лични данни.

Повече информация затова как АстраЗенека спазва задълженията си за защита на личните данни може да намерите в нашите вътрешни общи стандарти за защита на лични данни.

С какви права разполагате

Може да се свържете с АстраЗенека на www.astrazenecapersonaldataretention.com по всяко време, за да поискате достъп до личните данни, с които разполагаме за Вас, за поправка на всякакви грешки или за да поискате изтриване на същите или за да оттеглите своето съгласие за определени видове обработване на Вашите лични данни. Ако подобно искане би довело до нарушаване от страна на АстраЗенека на задълженията й съгласно приложимото законодателство, регулации и кодекси за поведение, то АстраЗенека може да не успее да изпълни Вашето искане, но Вие ще може да поискате да блокираме използването на Вашата лична информация за последващо обработване. Също така може да упражните и правото си на преносимост на данните към друг администратор на лични данни при определени условия.

АстраЗенека е назначила длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за съблюдаването на спазването от АстраЗенека на европейското законодателство за защита на лични данни, с което лице може да се свържете на privacy@astrazeneca.com; или да се свържете с Главното длъжностно лице по защита на данните, АстраЗенека, Академи Хаус, 136 Хилс Роад, Кеймбридж CB2 8PA, при въпроси или притеснения във връзка с обработването на Вашите лични данни. Ако обработването на Вашите лични данни от АстраЗенека се регулира от европейското законодателство, може също така да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на лични данни във Вашата държава по местопребиваване. Може да намерите наименованието и детайлите за контакт на съответния надзорен орган на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Отказ от последваща комуникация с Нас

Ако сте избрали да получавате информация за Нашите продукти или услуги, или тези на други дружества на АстраЗенека и искате да не получавате повече такава информация, то можете да направите това като изпратите имейл на informationrequest@astrazeneca.com. Трябва ясно да заявите всички данни за комуникация: Вашето име, потребителско име (ако има такова), регистрационни детайли (ако има такива) и наименованието на този уеб сайт.

Последната актуализация е от януари 2018 г.

© АстраЗенека 2018