Социална отговорност

Отговорността е в основата на всичко, което правим – от нашите основни ценности до нашите цели.


Корпоративна социална отговорност

Като фармацевтична компания, която се ангажира да помага на хората да живеят по-дълго и в по-добро здраве, социалната отговорност е част от нашата философия и  излиза далеч извън нашите лаборатории. Във всички аспекти - от околната среда, през местните общности, до наште ежедневни дейности – ние сме фокусирани да търсим начини как бизнесът ни може да допринесе с положителни промени за света днес, и в бъдеще.

Като отговорен бизнес, ние насърчаваме отговорно отношение към здравето на хората:

 

Като компания

Тъй като фармацевтичната индустрия се развива, а с нея расте и АстраЗенека, сме се ангажирали с прилагането на етични бизнес практики, които засягат пациентите, клиенти ни и нашите служители.

Към околната среда

Отнасяме се сериозно към значима роля, която имаме за поддържането на  устойчивостта на околната среда. Полагаме усилия – от сертифицирането на нашите съоръжения в САЩ по LEED/Leadership in Energy and Environmental Design, през непрекъснатото намаляване на опасните отпадъци, до икономия на енергия и рециклиране – и управляваме нашето влияние върху околната среда във всички аспекти на бизнес ни.

Към общносттите

Вярваме, че всички хора трябва да имат достъпна здравна застраховка и покритие за предписаните лекарства. Това е амбициозна цел, но ние сме се посветили на това, да съдействаме и да си партнираме с другите, за да изпълним мисията си. Програмата „Young Health“ на AstraZeneca е глобална инициатива, която показва този аспект от нашата отговорност. Нейната цел е да помага на младите хора в нужда по света да се справят със здравословните проблеми, пред които са изправени, за да подобрят шансовете си за по-добър живот в бъдеще.

Към хората

Като лидер във фармацевтичната индустрия, ние вярваме, че е наша отговорността да насърчаваме конструктивен, открит и информиран диалог между пациенти и лекари.

Като социална подкрепа

Независимо в коя точка на света АстраЗенека е представена, ние се стремим да допринасяме за развитието на местните общности чрез спонсорски и партньорски проекти, дарения за благотворителност и други инициативи, които способстват за подобряване на здравните грижи и за насърчаване на научното образование.

 Етични бизнес практики

В АстраЗенека се стремим да  бъдем ценени заради медикаментите, които разработваме, и да ни вярват, заради начина, по който работим.  Затова етичните бизнес практики и почтеността са в основата на всичко, което правим.

Нашият Етичен кодекс определя нашите основни ангажименти и високите етични стандарти, към които се очаква да се придържа всеки служител на АстраЗенека, за да можем да вървим напред.

Ангажирали сме се да поддържаме непрекъснато високи етични стандарти в практиките по продажби и маркетинг в световен мащаб и да работим само с трети страни, които са приели стандарти на етично поведение, съответстващите на нашите. Стремим се също така да имаме положителен принос  за развитието на местните общности, където и да са те по света.

Спазване на политиките

Нашият отдел Global Compliance е създаден, за да бъде двигател и да изгражда култура на етика и почтеност в организацията. Global Compliance има около 200 служители, които работят в рамките на компанията, за да помагат за прилагането на програми за съответствие в рамките на тяхната географска или функционална област. Те работят  със структурите на компанията по света, за да ги насърчават да спазват нашите политики и стандарти чрез ефективни процеси на обучение, мониторинг и осигуряване на качество на резултатите. Осигуряваме подкрепа на нашите служители, за  да извършват дейността си по правилния начин– затова в някои от политиките ни на най-високо ниво применаваме към по-принципен подход. Подкрепяме тези усилия като фокусираме онлайн обучението ни върху реални случаи, съобразени с конкретните роли на обучаваните.

Нарушения на Етичния кодекс

В Етичния ни кодекс е включена информация, насочена към служителите, за това как да докладват за евентуални нарушения на Кодекса или на нашите политики. Това включва съобщения по нашата „Гореща линия“, например по специализираната телефонната линия за етика на AстраЗенека, онлайн чрез уебсайта или директно до Global Compliance чрез имейл или по пощата. В по-голямата си част съобщенията достигат до менижърите или се представят лично, което може да се разглежда като индикация, че нашите служители нямат проблем с това да повдигнат въпроса пред своите преки ръководители, местните експерти по човешките ресурси, експертите в правния отдел или в отдел Compliance, така както се препоръчва в Кодекса и в ежегодните обучения за спазване на Кодекса. Всеки, който доброросъвестно сигнализира за възможно нарушение има подкрепата на ръководството и не е  обект на ответна реакция.

Практики по продажби и маркетинг

За нас в  АстраЗенека е много е важно обществото да има доверие в подхода ни към продажбите и маркетинга. Глобалната ни политика за етични взаимодействия описва какво се изисква от нашите служители, за да работим етично и почтено. Политиката ни конкретизира нулева толерантност по отношение на подкупите и корупцията и определя основните принципи за целесъобразно популяризиране на продуктите и други актуални теми. Създали сме също мрежа от експерти Nominated signatories, които преглеждат рекламните ни материали с цел ефективното прилагане на нашите изисквания. 

В работата ни с доставчици, дистрибутори и партньори по продажбите и маркетинга на нашите продукти, извършваме съответната надлежна проверка/due duiligence анализ, за да сме сигурни, че се обвързваме с авторитетни партньори,  като проследяваме тяхната дейност и  практики. Освен това, ние активно работим с тези организации, за да сме сигурни, че всички те работят по стандартите за етична практика, които са съвместими с тези на компанията.

Взаимодействие с доставчици

Мониторингът на стандартите и ефективността на 45 000 доставчици, които използваме по целия свят, ни помага да защитим дейността ни, и което е най-важното, пациентите, които се лекуват с нашите медикаменти. Очакваме дейността на всяка компания, която продава наш продукт или услуга (включително подизпълнители, джойнт венчър партньори и научно-изследователски или лицензионни партньори), да отговаря на стандартите, определени в нашия Глобален стандарт за очаквания по отношение на партньори и доставчици на услуги  на АстраЗенека, който третира широка гама от социални, етични и екологични въпроси.

Въведохме нов метод за управление на риска по отношение на трети страни (Third party risk Management), който предвижда  критерии за категоризиране на доставчиците като високо или нискорискови. Процесът ни позволява да идентифицираме кога доставчиците е необходимо да внесат подобрения, за да отговорят и да поддържат нашите високи стандарти, както и да идентифицираме онези доставчици, с които не желаем да работим повече. В края на 2014 г., с помощта на новия метод, направихме 3 224 оценки, като общият брой на оценките, извършени по стария и новия метод, достигна общо до 10 811 от 2009 г. насам.

Проведохме 40 одита на преките доставчици на материали, за да сме сигурни, че те поддържат целесъобразно качество и практики по отношение на здравето и безопасността. 37 % доставчиците ни, са отговарят на изискванията, а 54 % правят подобрения, за да коригират незначителни несъответствия. По време на процеса на надлежна проверка/due diligence, ние идентифицирахме и отхвърлихме 33 доставчици, включително 5 заради репутационни проблеми.

Прозрачност във взаимодействията между фармацевтичната индустрия и здравните професионалисти

Позиция на АстраЗенека относно Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA)

АстраЗенека напълно подкрепя Кодекса за оповестяване на EFPIA. Оповестяваме подробности за сътрудничеството ни със здравните професионалисти и организациите в сферата на здравеопазването в България чрез настоящата страница.

Вярваме, че взаимодействието между фармацевтичната индустрия и здравните професионалисти и организации, опериращи в областта на здравеопазването, повишават качеството на лечението на пациенти и научно-изследователската дейност в областта на медицината.

Вярваме, че здравните професионалисти вземат решенията за лечението на пациентите безпристрастно, като се основават на медицината на доказателствата и предписват най-подходящото лечение за всеки пациент.

Подкрепяме прозрачността, която Кодексът за оповестяване внася в тези вече добре регулирани и изключително важни взаимодействия.

В България оповестяването обхваща изследователски и образователни грантове за здравни професионалисти, както и възнаграждение за дейности, осъществявани от тях като -лектори на образователни срещи, предоставяне на консултантски услуги както и спонсорство за участие в международни научни конгреси и образователни срещи.

Настоящото оповестяване обхваща периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

Важно!Публикуваните данни имат за цел да оповестят възнагражденията(финансови или нефинансови) към здравни професионалисти и здравни организации, с които компанията  работи, в съответствие с Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и действащия кодекс на местната асоциация. Индивидуалните оповестявания са потвърдени от индивидуалните получатели, с цел да бъдат спазени действащите  Кодекси, които компанията следва. Публикуването на тези данни не осигурява разрешение на посетителите на нашия сайт или националните платформи, съдържащи тези данни, да извършват каквато и да било допълнителна обработка на данните на здравните професионалисти. За да осигурим правилното  разбиране на оповестените в доклада, публикуван на нашия уебсайт, данни  ви насочваме към Методологичната нота, която предоставя яснота относно значението и съдържанието на оповестените възнаграждения в стойност.

За допълнителна информация: е-mail:Global-Payment-Transparency@astrazeneca.com

BG-3910